INFORMACJA RADY METODOLOGICZNEJ DS. RPD W ZAKRESIE PROJEKTU BUDOWY OGÓLNOPOLSKIEGO PANELU RPD NA POTRZEBY BADAŃ KONSUMPCJI MEDIÓW

Pismo skierowane do rynku operatorów od czterech izb gospodarczych, będących członkami Rady Metodologicznej ds. RPD, w skład której wchodzą:

 • Pan Bogdan Łaga – PIKE
 • Pan Włodzimierz Zieliński – PIKE
 • Pan Jacek Kobierzycki – PIKE
 • Pan Wojciech Szymczak – PIKE
 • Pan Tymoteusz Biłyk – KIKE
 • Pan Łukasz Biedroński – KIKE
 • Pan Jerzy Nowicki – Mediakom
 • Pan Ryszard Młynarczyk – Mediakom
 • Pan Artur Zakrzewski – ZTK
 • Pan Andrzej Garapich – Telemetria Polska
 • Pan Marcin Grabowski – Telemetria Polska

W nawiązaniu do zapytań z rynku operatorów danych RPD dotyczących projektu budowy hurtowni danych RPD przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przy współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Krajowym Instytutem Mediów, jako Rada Metodologiczna ds.  RPD uprzejmie informujemy iż:

1.     KRRiT prowadzi projekt jednoźródłowego pomiaru mediów, którego jednym z elementów jest budowa ogólnopolskiej hurtowni danych RPD.

2.     Dane RPD w projekcie jednoźródłowego pomiaru mediów mają spełniać funkcję uzupełniania i kalibrowania danych o oglądalności pozyskiwanych z paneli telemetrycznych.  Dzięki w/w projektowi badań i zawartymi w nim m.in. danymi RPD, polski rynek mediów ma szansę na podniesienie jakości danych o konsumpcji mediów, w szczególności oglądalności szeroko rozumianego kontentu wideo. Działania KRRiT związane z projektem badań to działania prorynkowe i stymulacyjne, których celem jest rozwój i zapewnienie dobrostanu polskiemu rynkowi mediów z zachowaniem powszechnego dostępu do informacji i danych dla wszystkich interesariuszy.

3.     W ramach obszaru danych RPD realizacja tej części projektu została powierzona Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK. W NASK PIB prowadzone są również badania w obszarze możliwości komercjalizacji danych RPD. Dla określenia możliwości rozwoju rynku mediów i perspektyw związanych z pracą
z danymi RPD dedykowane zespoły w NASK PIB prowadzą obecnie konsultacje rynkowe w wymiarach technologicznym, badawczym, jak i komercyjnym. Celem tych prac jest określenie, jakiego rodzaju możliwości niosą ze sobą dane RPD i jak mogą przyczynić się do rozwoju polskiego rynku mediów.

4.     Kluczowym elementem w/w prac w NASK PIB jest budowa ogólnopolskiej hurtowni danych RPD, która tworzona jest w ramach prac badawczo-rozwojowych. W tym celu KRRiT wraz z NASK PIB oraz ostatnio powołanym Krajowym Instytucie Mediów, prowadzą od ponad 2 lat zakrojone na szeroką skalę i wielowymiarowe konsultacje rynkowe z operatorami danych RPD. Jednym z efektów jest funkcjonująca testowa wersja hurtowni danych RPD, która została opracowana i jest rozwijana dzięki aktywności Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Witolda Kołodziejskiego. To dzięki Przewodniczącemu KRRiT zostały zabudżetowane i są wydatkowane środki, które mają pozwolić na zbudowanie docelowej ogólnopolskiej bazy danych RPD. Takie działania mogą wykreować wartość danych RPD, również w wymiarze komercyjnym. Żeby jednak tak się stało konieczna jest współpraca KRRiT / KIM z Operatorami rozprowadzającymi programy telewizyjne, mającymi dostęp do danych RPD. W bilateralnych rozmowach, a potem już dedykowanych umowach pomiędzy KRRiT
a Operatorami ustalono, że każdy operator przekazuje do KRRiT podstawowe dane RPD w formule nieodpłatnej (tzw. Open RPD Data). Ma to służyć wypracowaniu określonych standardów przekazywania, przetwarzania, wzbogacania, a na końcu udostępniania danych RDP. Temu służą prace badawczo – rozwojowe prowadzone w NASK PIB, dzięki środkom budżetowym przekazywanym z KRRiT. Mając świadomość, jak ważne są dzisiaj dane w każdym sektorze gospodarki, KRRiT podjęła się skoordynowania i poprowadzenia projektu badawczego dla całego rynku mediów. Do dzisiaj mimo upływu całych dekad rynek mediów takiemu wyzwaniu nie sprostał, a bez tego typu działań rozwój tego sektora gospodarki może w niedalekiej przyszłości znacząco wyhamować. Zadanie podjęte przez KRRiT to, poza niebagatelną skalą wydatków, ogromny wysiłek organizacyjny. Sama budowa hurtowni danych to szereg prac związanych z rekonesansami technicznymi, ankietowaniem rynku, pracami analitycznymi, koordynacją prac rad metodologicznych, zespołów roboczych, w których zasiadają przedstawiciele różnych stron i interesariuszy mający niejednokrotnie przeciwstawne interesy. Mimo tych trudności projekt analizy danych RPD jest rozwijany i ma szansę na stałe wpisać się w krajobraz polskich mediów z korzyścią dla wszystkich, również operatorów danych RPD, którzy mogą mieć szansę w przyszłości na komercyjne udostępnianie danych RPD, czy też brać aktywnie udział w rozwijaniu ekosystemów DAI (Dynamic Ad Insertion).

5.     W nawiązaniu do powyższych punktów informujemy, że projekt RPD ma status prac badawczo – rozwojowych i jest dedykowany całemu rynkowi mediów. Obszar docelowych komercjalizacji może być przedmiotem negocjacji rynkowych, ale już bez udziału KRRiT.
W ramach konsultacji z rynkiem zostaną wypracowane modele kooperacji wewnątrzbranżowych, które znacząco mogą w przyszłości ułatwić osiągnięcie porozumień pomiędzy poszczególnymi interesariuszami z korzyściami dla wszystkich, w tym i tymi komercyjnymi.

6.     Po konsultacji z KRRiT, jako Rada Metodologiczna ds. RPD uprzejmie informujemy, że KRRiT, jako organ państwowy nie może arbitralnie wspierać wybranych interesariuszy, gdyż byłoby to niezgodne z prawem i mogłoby nosić znamiona nieuprawnionej pomocy publicznej. To szczególnie ważna informacja dla tych operatorów, którzy oczekują od KRRiT opłat za przekazywanie podstawowych danych RPD. Informujemy, że wszelkie ponoszone przez KRRiT wydatki   podlegają regulacjom ujętym w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisom regulującym gospodarowanie finansami publicznymi. Niezależnie od powyższego, zwracamy uwagę, że z punktu widzenia planowanej skali ogólnopolskiej hurtowni danych RPD to sam rynek Operatorów w ramach rozmów z pozostałymi interesariuszami rynku ma szansę na komercyjne oszacowanie wartości danych.

7.     Podsumowując, jako Rada Metodologiczna ds. RPD zwracamy się z uprzejmą prośbą o przystępowanie przez rynek operatorów do projektu RPD realizowanego przez KRRiT przy współpracy Krajowego Instytutu Mediów i NASK PIB.
Głęboko wierzymy, że realizowany przez KRRiT projekt badawczy przyczyni się do rozwoju całej branży Operatorów.

Z Branżowymi Pozdrowieniami Rada Metodologiczna ds. RPD reprezentowana przez Izby Gospodarcze:

PIKE, KIKE, ZTK, Mediakom