W dniu 17 czerwca 2024 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o ABW oraz AW. Projekt ustawy związany jest z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym.

W ramach konsultacji społecznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniło stanowiska Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, aby nie wprowadzać obowiązku usuwania z Internetu treści o charakterze terrorystycznym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Do realizacji pozostać ma obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie blokowania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym oraz treści związanych z prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa szpiegostwa, jeśli nie jest możliwe usunięcie tych danych przez dostawcę usług świadczonych drogą elektroniczną. Działanie to ma być podejmowane co do zasady w odpowiedzi na postanowienie sądu, na pisemny wniosek Szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

Należy zauważyć, że jest to kolejna w naszym prawie regulacja blokowania dostępu do treści w Internecie. W porównaniu do dotychczasowych regulacji, posiada ona dość poważne obwarowania w zakresie jej wykorzystania. Niestety, nie jest ona spójna z innymi regulacjami co do zakresu obowiązku blokowania dostępu, terminologii i procedury, co może skomplikować wykonywanie tego obowiązku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych