Blog

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu władz oraz członków izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz branży ICT, w związku z prowadzonymi dalszymi modyfikacjami strategii szczepień przeciwko COVID-19, zwracamy się do Panów Ministrów z apelem o uwzględnienie w dalszych pracach nad harmonogramem szczepień pracowników terenowych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy do szczepień w ramach etapu „I”.

Sieci i usługi telekomunikacyjne odgrywają obecnie kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19. Obsługiwana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktura nabrała w tym czasie strategicznego znaczenia, umożliwiając obywatelom wykonywanie szeregu zadań dnia codziennego w sposób zdalny, m.in. w zakresie pracy, edukacji, działalności urzędów, służby zdrowia itp. Sieci szerokopasmowe stały się składnikiem krytycznej infrastruktury państwa, a operatorzy niezmiennie wykonują powierzone ustawowo działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa obywateli. Także wszelkie władze publiczne wykorzystują środki komunikacji elektronicznej celem bieżącego sprawowania władzy oraz informowania obywateli o aktualnych decyzjach politycznych, w tym dotyczących walki z pandemią COVID-19. Z tego powodu, przedsiębiorcy telekomunikacyjni stoją przed poważnym zadaniem zapewnienia ciągłego, niezakłóconego dostępu do usług i sieci telekomunikacyjnych, co w warunkach panującej pandemii COVID-19 wymaga podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa względem pracowników szczególnie narażonych na kontakt z osobami potencjalnie lub faktycznie zarażonymi. Nasza prośba umotywowana jest nie tylko troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, których istota pracy sprowadza się do osobistych interwencji w miejscach występowania awarii sieci, ale przede wszystkim abonentów. Liczba ludności i gospodarstw domowych korzystających z dostępu do usług telekomunikacyjnych w Polsce stale rośnie. Ostatnie badanie konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2020 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje, że czas pandemii zwiększył intensywność wykorzystania tych usług pośród konsumentów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych (wzrost zapotrzebowania zaobserwowano u 50% klientów indywidualnych oraz 1/3 klientów biznesowych, por. „Raport z badania klientów indywidualnych”, str. 15 oraz „Raport z badania klientów instytucjonalnych”, str. 10). Szczególną grupą użytkowników usług telekomunikacyjnych stanowią seniorzy powyżej 60 roku życia, pośród których co trzecia osoba deklaruje, że jej zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wzrosła w warunkach panującej pandemii (por. „Raport z badania osób w wieku 60 lat i więcej”, str. 12). Dla seniorów, którzy stanowią najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19 grupę wiekową, korzystanie z dostępu do sieci jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że usługi
telekomunikacyjne stanowią jedyny substytut dla osobistych kontaktów międzyludzkich, gwarantujący im pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

Dodatkową okolicznością obciążającą prace przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także wpływającą na szybkość przeprowadzenia czynności serwisowych jest obowiązek uzgodnienia takiej osobistej wizyty serwisowej z odpowiednimi organami i służbami mundurowymi, celem ustalenia danych osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Konieczność dokonywania takich dodatkowych działań organizacyjno-administracyjnych, nierzadko generujących dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców, znacząco wydłużają czas przeprowadzenia sprawnej interwencji. Należy podkreślić, że czynności obejmujące utrzymanie i serwis sieci telekomunikacyjnych dokonywane są nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, ale także w siedzibach firm oraz innych placówkach skupiających liczne grupy osób w jednym miejscu, np. urzędy, szpitale czy domy pomocy społecznej. W takich warunkach ryzyko zarażenia przebywających w zamkniętej przestrzeni osób jest szczególnie wysokie. W związku z tym zaszczepienie pracowników obsługi serwisowej znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i efektywność podejmowanych interwencji, udrożni i przyspieszy proces utrzymania i serwisu sieci zarówno na wolnej przestrzeni jak i w domach abonentów, a co najważniejsze, uwolni użytkowników usług telekomunikacyjnych od obaw o potencjalną możliwość zarażenia się wirusem.

Z aprobatą obserwujemy ostatnio podejmowane działania rządu zmierzające ku zracjonalizowaniu programu szczepień w Polsce w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych dawek szczepionek. Mając na uwadze pojawiające się trudności związane z nieregularnością dostaw oraz ich ograniczoną liczbą, władze podjęły racjonalną decyzję dotyczącą wydłużenia czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Dzięki takiemu działaniu, uwolnione zostaną zarezerwowane dotychczas zasoby, a to z kolei pozwoli, aby kolejne grupy, najbardziej narażone na ekspozycję na wirusa i ciężki przebieg choroby, będą mogły z nich skorzystać wcześniej niż było to początkowo przewidziane i uzyskać ochronę. Tym samym, mając nadzieję na przychylne rozważenie powyżej przedstawionych argumentów, liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie naszej prośby oraz uwzględnienie pracowników przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w dalszych modyfikacjach programu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, uprawniające ich do przyjęcia szczepionki w grupie priorytetowej.
Mając na uwadze powagę sytuacji, jako uprawnieni do reprezentacji Prezesi izb gospodarczych sektora telekomunikacyjnego, wyrażamy gotowość udzielenia dalszego wsparcia oraz udzielenia dalszych wyjaśnień do przekazanego apelu, jak też dalsze pełne współdziałanie w procesie szczepienia obywateli.

 

 

 

Read More

Jakie są trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych w standardzie New Radio (5G)? Jakie są efektywne modele współdzielenia sieci? Jaki jest światowy dorobek budowy narodowych, hurtowych sieci komórkowych? Jakie są programy wspierające pokrycie całego kraju zasięgiem sieci komórkowych? Jakie są najlepsze modele wsparcia sieci na terenach białych plam i słabo zaludnionych? Przegląd rozwiązań i wdrożeń sieci łączności krytycznej oraz dla instytucji publicznych, w tym podsumowanie obecnej sytuacji w Polsce w tym zakresie. To wszystko znajdą Państwo w najnowszym raporcie fundacji. Razem dla 5G!

Read More

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej z niepokojem przygląda się planom obłożenia przedstawicieli mediów, w tym częściowo telekomunikacji, kolejnym podatkiem. Zwracamy uwagę na negatywne, społeczne skutki takiej decyzji. Koszt podatku od działalności reklamowej zostanie ostatecznie poniesiony przez konsumentów. Docelowo może skutkować więc ograniczonym dostępem do treści dla polskiego odbiorcy. Dlatego też, w trosce o realizację swojej obiektywnej misji przekazu informacji, sprzeciwiamy się:

1 . nakładaniu kolejnych, celowych danin, w szczególności pod pozorem walki ze skutkami pandemii COVID-19. Przypominamy, że już w zeszłym roku rozszerzono dotychczas obowiązującą opłatę na PISF o 1,5% przychodu od serwisów wideo na żądanie. Obok uniwersalnego podatku dochodowego i VAT, dostawcy uiszczają także szereg opłat właściwych dla poszczególnych branży. Dokonują też licznych nieodpłatnych świadczeń na rzecz państwa;

2. rozbudowie systemu funduszy celowych. Stawianie w roli poborców i beneficjentów planowanych opłat różnych ad hoc powołanych instytucji prowadzi do braku transparentność i kontroli państwa nad wpłacanymi środkami. Razi także wysokimi kosztami poboru i dystrybucji. Przykład dotacji na rzecz PISF jest tu szczególnie oczywisty, co potwierdzają raporty NIK. Obecny poziom obciążeń podatkowych a przede wszystkim skomplikowanie tego systemu są skrajnie niekorzystne dla gospodarki i w efekcie budżetu Państwa. Pobór i dysponowanie podatkami powinno się odbywać w formie wydatków budżetowych w ramach jawnego i transparentnego budżetu Państwa a nie poprzez system skomplikowanych i często nietransparentnych instytucji para lub pozabudżetowych. Jakiekolwiek inne rozwiązania podatkowe dodatkowo pogarszają pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorców. Płatnikami opłat, takich jak dodatkowa danina na rzecz PISF, w zdecydowanej większości są polskie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że poza tym systemem pozostaje większość przedsiębiorstw zagranicznych.

3. szkodliwej praktyce naliczania obciążeń podatkowych od obrotu. Wysoki poziom konkurencyjności polskiego rynku i łatwość świadczenia usług cyfrowych z zagranicy powoduje, że polskie przedsiębiorstwa na rynku mediów świadczą usługi na granicy rentowności. Łatwo tym samym nawet stosunkowo niewysokim (procentowo) podatkiem doprowadzić do ich bankructwa. Proponowane stawki podatku wielokrotnie przekraczają zyski znacznej części przedsiębiorców.

W podsumowaniu – oczekujemy rezygnacji z dalszych prac nad spornym projektem i przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej nt. funkcjonowania mediów w Polsce.

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu

Read More
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2021
Read More

STANOWISKO PIKE W SPRAWIE KOLEJNYCH SPORÓW WSZCZĘTYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH WOBEC OPERATORÓW TELEWIZJI KABLOWYCH

Działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, zrzeszającej ponad 3/4 rynku operatorów sieci kablowych, wyrażam zastrzeżenia względem oświadczenia Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dotyczącego sporu z VECTRA S.A., opublikowanego m.in. w serwisie Wirtualne Media w dniu 10 listopada 2020 roku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 2020 roku zobowiązał VECTRA S.A. do dopłaty na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług reemisji programów telewizyjnych. Rozstrzygnięcie to nie doczekało się jeszcze uzasadnienia, stąd oświadczenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich traktować należy jedynie jako stanowisko tej organizacji. Należy mieć także na uwadze, iż pomimo powołania wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej, sprawa ta toczyła się jeszcze w starym trybie, przez sąd niepowołany do rozstrzygania wyłącznie tego typu sporów. Wyrażamy zatem przekonanie, iż po wniesieniu przez VECTRA S.A. zapowiadanej skargi kasacyjnej, wyrok zostanie skorygowany przez Sąd Najwyższy. Zdarzało się to już wielokrotnie w historii sporów organizacji zbiorowego zarządzania z operatorami. Nie można zatem uznawać opinii wyrażanych przez SFP za ostatecznie potwierdzone w orzecznictwie.

Sąd, nakazując VECTRA S.A. dopłatę wynagrodzenia, nie uwzględnił opinii ekspertów, potwierdzających prawidłowość dotychczasowych rozliczeń. Dlatego zasądzona od operatora kwota obliczona została w sposób niedopuszczalnie rozszerzający podstawę naliczania wynagrodzenia, określoną w umowie licencyjnej oraz prawomocnie zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń. Wyliczenia SFP pomijały również, przywoływane przez tę organizację, „precyzyjne regulacje ustawowe”, które określają zakres pola eksploatacji „reemitowanie”. Z przepisów wynika bowiem, że usługa telewizji kablowej nie składa się wyłącznie z reemisji. Wbrew temu, na co powołuje się SFP, rozliczenia dokonywane przez VECTRA S.A. były także w pełni zgodne z powszechną praktyką rynkową. Dowodzi tego fakt kwestionowania przez SFP analogicznych rozliczeń, dokonywanych także przez innych operatorów oraz wszczynanie przeciwko nim sporów.

W ocenie PIKE orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest kolejnym elementem wskazującym na wadliwie działający i niedostatecznie nadzorowany system zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce. Umożliwia on bowiem organizacjom zbiorowego zarządzania wszczynanie sądowych dochodzeń wynagrodzeń z tytułu eksploatacji praw, w oparciu o jedynie formalne zezwolenia na zbiorowe zarządzanie. Udzielał ich przed wielu laty i w bardzo szerokim zakresie Minister Kultury. Dotychczas jednak ani sądy, ani Minister, nie przeprowadziły pogłębionej analizy, ani nie skorzystały z opinii ekspertów, by uzyskać odpowiedź, czy dana organizacja rzeczywiście zarządza danymi prawami oraz jaka jest skala tego zarządu. Nie podlega zatem badaniu rzeczywisty zakres zbiorowego zarządzania. W rezultacie nie gwarantuje się użytkownikom, że są oni zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia, które faktycznie trafi do uprawnionych – w takiej kwocie, jaka jest im należna. Za wątpliwe uznać bowiem należy, by za dochodzeniem od operatorów wynagrodzenia od szerszej podstawy, szło rozszerzenie także grona uprawnionych. W związku z powyższym PIKE zwróciła się już do Ministra o wydanie decyzji w toczących się postępowaniach, mających na celu cofnięcie zezwoleń na zbiorowe zarządzanie. Izba oczekuje także, że SFP dostosuje sposób prowadzenia zbiorowego zarządzania do zmian na rynku medialnym, w tym nowych regulacji (implementacji dyrektywy 2019/789). Takie dostosowanie powinno zostać poprzedzone pogłębioną i ekspercką analizą struktury całej usługi telewizji kablowej, jak i poszczególnych programów, w kontekście praw, którymi SFP zbiorowo zarządza.

Read More

W piątek 16 października zakończył się w Rzeszowie 18 PIKE Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych, którego jako Polska Izba Komunikacji Elektronicznej miała zaszczyt być współorganizatorem i sponsorem tytularnym. Na Festiwalu zostały zaprezentowane również produkcje, które powstały w telewizjach lokalnych. Nagrodami w Festiwalu są Złote Ryby.
Zazwyczaj o werdykcie Happy End-u decydowała publiczność. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną zostało powołane jury, które zdalnie oceniło filmy konkursowe.
W skład jury weszli:
Ewa Michalska – PIKE (Płock)
Jan Stawarz – aktor (Szczecin)
Konrad Pudło – producent filmowy i telewizyjny (Wrocław)
Hubert Gotkowski – reżyser (Rzeszów)
Więcej o osobach wchodzących w skład wspomnianego Jury można przeczytać na http://happyendfestiwal.pl/happy-jury/.

W tym roku Złote Ryby otrzymały następujące filmy:

Wyróżnienie
„Wykuci w ogniu” film dok., 11 min., reż. Bogdan Miszczak
Najlepszy dokumentalny film zrealizowany przez telewizje lokalną
„Spowiedź Justyna” film dok., 14 min., reż. Wojciech Skowroński, Tomasz Jodłowski
Najlepszy fabularny film zrealizowany przez telewizje lokalną
„Film polski o lekkim zabarwieniu” film fab., 22 min., reż. Jacek Żukowski
Najlepszy niezależny film fabularny
„Sklep z marzeniami” film fab., 26 min., reż. Paweł Olearczyk
Najlepszy profesjonalny film dokumentalny
„Na górze tyrryry” film dok., 61 min., reż. Renata Kijowska
Najlepszy niezależny film dokumentalny
„Doktor Piotr” film dok., 29 min., reż. Zdzisław Siwik
Najlepsza animacja
„Poligrodzianie – Maryniu” film animowany*, 5 min., reż. Monika Kuczyniecka
Najlepszy Trailer
„Grun de Berg – wyzwanie” – trailer,
reż. Marcin Olechnowski, Michał Malinowski
Nagroda specjalna za klimat stworzony w filmie
„Fikołek” film fab., 30 min., reż. Milena Dutkowska
GRAND PRIX
„Na górze tyrryry” film dok., 61 min., reż. Renata Kijowska

Wszystkim zaangażowanym w organizację Festiwalu gratulujemy wytrwałości w realizacji tego przedsięwzięcia w tak bardzo niesprzyjających warunkach i jednocześnie cieszymy się, iż optymizm w warunkach pandemii COVID-19 nie opuszcza twórców.

Inna w tym roku formuła festiwalu została wymuszona istniejącą sytuacją pandemią wirusa COVID-19, ale filmy pokazane na tegorocznym festiwalu, jak zawsze pokazywały tę lepszą, optymistyczną stronę różnych sfer życia.
Gratulujemy również wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach festiwalowych oraz życzymy dalszych sukcesów.

Read More

Bez względu na okoliczności 18. PIKE HAPPY END Festiwal Filmów Optymistycznych odbędzie się również w tym roku, w Rzeszowie.

Dyrektor Festiwalu – Piotr Paweł Żukowski, jako zawodowy optymista nie odpuścił.

Festiwal ma już 18 lat. Od tej edycji ma nowego sponsora tytularnego – PIKE – Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, która postanowiła współorganizować to przedsięwzięcie.
Pokazy filmowe i spotkania z twórcami odbędą się w Wojewódzkim Domu Kultury, gdzie organizatorzy mają nadzieję znowu spotkać się, z prawdopodobnie najlepszą i najbardziej wytrwałą publicznością festiwalową w Polsce.
W programie tradycyjnie zostaną zaprezentowane najlepsze filmy optymistyczne minionego sezonu. Obok siebie filmy fabularne i dokumentalne, profesjonalne, studenckie i niezależne  – tylko optymistyczne.
W tym roku ze względu na ciągle zmieniające się okoliczności przyrody*, została zmieniona formuła festiwalu.

Przeselekcjonowane filmy konkursowe zdalnie zobaczy specjalnie powołane Jury w składzie:
Ewa Michalska, Jan Stawarz, Konrad Pudło i Hubert Gotkowski.

To oni wybiorą najlepsze filmy w poszczególnych kategoriach.
Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane w regularnym pokazie kinowym, 16 października, w WDK-u, z zachowaniem obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych.

W wieczorny finał dnia zostanie ogłoszony werdykt Jury oraz zostaną wręczone nagrody – Złote Ryby Festiwalu Happy End.

Tradycją Festiwalu są nagrody Honorowe przyznawane dla osób i instytucji, które wspierają polskie kino niezależne. W tym roku Złotą Rybę otrzyma aktor filmowy i teatralny Wojciech Ziemiański.

Po raz drugi w historii Happy End-u zostanie przyznana nagroda specjalna „Happy Maker” dla twórców niezależnych, którzy nie porzucili pasji filmowej i nadal tworzą filmy.
W tym roku Ryby trafią do rąk Zwellinder Film Group z Przemyśla.
W tym dniu wybrane filmy będą również do zobaczenia w Internecie.

Wstęp na Festiwal jak zwykle jest wolny.

  1. PIKE HAPPY END Festiwal. Tam możesz się zarazić tylko optymizmem:)

 

Read More