Blog

Aktualizacja:

Apel PIKE, PIIT i KIGEiT, pismem z dnia 27 marca br., został przekazany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Rozwoju >>>Zobacz

25 marca br. PIKE, PIIT oraz KIGEiT wystosowały wspólny apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, celem którego było zwrócenie uwagi na konieczność zawarcia w „Tarczy antykryzysowej” następujących rozwiązań:
– szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, w tym z zapewnieniem asysty Policji;
– wprowadzenie ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji.
Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzyka wystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowi w naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić.
Zobacz – Apel_PIIT_KIGEiT_PIKE_Tarcza Antykryzysowa_infrastruktura telekomunikacyjna_25.03.2020

czytaj więcej

25 marca br. PIKE wystąpiła do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o skierowanie poleceń do jednostek terenowych, zwłaszcza jednostek terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu umożliwienia udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby pozostające w kwarantannie w związku z ryzykiem wystąpienia COVID-19, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników technicznych telewizji kablowych. >>> Zobacz

30 marca br. PIKE otrzymała odpowiedź od Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym to zobowiązano wojewódzkich/powiatowych inspektorów sanitarnych do ścisłej współpracy z przedsiębiorcami wykonującymi pracę na rzecz obywateli, w tym z operatorami kablowymi.  Określono również zasady ogólne, które powinny być stosowane podczas wizyty w lokalu. >>>Zobacz

31 marca br. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, nawiązując do w/w pisma Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazał że na wniosek/zapytanie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien udostępnić informację czy pod wskazanym adresem przebywają osoby objęte kwarantanną/przebywające w izolacji.>>> Zobacz

czytaj więcej

Zaleca się:
1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez Internet.
2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy
i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
5) Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzystania poniżej).
6) Połączyć z to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
7) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (patrz pkt 2 poniżej).
8) Zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
• powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
• wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Polska Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE została partnerem konferencji i wystawy ANGA COM 2020, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2020 br. w Kolonii. Głównymi tematami tegorocznej edycji ANGA COM są sieci gigabitowe, FTTH, 5G, OTT, AppTV, Cloud TV, video streaming, Smart City i Smart Home.

ANGA COM jest organizowane przez ANGA Services GmbH, spółkę zależną ANGA The Broadband Association. Stowarzyszenie reprezentuje ponad 200 firm niemieckiego biznesu szerokopasmowego, które zaopatrują ponad 40 milionów klientów w usługi telekomunikacyjne w Niemczech.

W 2019 roku w wydarzeniu wzięło udział 500 wystawców z 35 krajów i 20 000 uczestników z 83 krajów, w tym Appear TV, AVM, Casa Systems, Cisco, CommScope, Nokia, Synamedia, Teleste i Wisi. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Deutsche Telekom, Vodafone, Tele2, Sunrise, TDC, Freenet, Unitymedia, Eutelsat, ProSiebenSat.1, RTL Television i Discovery.

Pragniemy nadmienić, że PIKE od lat aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciu ANGA COM. Także w tym roku przedstawiciele Izby udadzą się do Kolonii gdzie odbędzie się m.in. spotkanie z reprezentantami ANGA The Broadband Association oraz SCTE z Wielkiej Brytanii, a także SCTE z USA.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie ANGA COM oraz do wzięcia udziału w tym niezwykle interesującym wydarzeniu!

czytaj więcej

TO NAS DOTYCZY

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel” ogłasza XVII Edycję Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy” pod patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać nadawca programu telewizyjnego lokalnego lub regionalnego posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, który nadaje swój program w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne i będącego jednocześnie członkiem PIKE i który złoży zgłoszenie opisane w § 4.

XVII edycja Konkursu prowadzona jest w następujących kategoriach:

 „Moja Mała Ojczyzna”, forma dziennikarska dowolna (reportaż, news lub inna forma telewizyjna), audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności, pokazująca ciekawe miejsca, inicjatywy, ludzi, pasje w powiązaniu z miastem lub regionem; kategoria objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

„News” – pojedynczy materiał informacyjny, news interwencyjny. Ocenie podlegać będzie sprawnie przekazana informacja, wrażliwość na ludzkie problemy, ale również dystans i poczucie humoru;

„Zwyczajnie niezwyczajni” – reportaż lub inna krótka forma telewizyjna  o ludziach wyjątkowych, wyrastających ponad przeciętność, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu albo w sposób wyjątkowy potrafili sprostać wyzwaniu;

„Społecznie wrażliwi” – spoty reklamy społecznej, promujące bezpieczeństwo, lokalny patriotyzm, pozytywne postawy i inne wartości. Szczególnie oceniana będzie kreacja i pomysłowość oraz technika produkcji.  

Na konkurs można nadsyłać audycje wyemitowane po raz pierwszy w  telewizji w okresie pomiędzy 4 kwietnia 2019 roku a 6 kwietnia 2020 roku.

Każdy z uczestników z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu XIII Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych może przysłać więcej niż jedną audycję, nie przekraczając jednak podanych niżej limitów:

 

LP KATEGORIA MAX ILOŚĆ AUDYCJI
1. Audycja „Moja Mała Ojczyzna” 3
2. Audycja „News” 3
3. Audycja „Zwyczajnie niezwyczajni” 2
4. Audycja „Społecznie wrażliwi” 2

WAŻNE!!!!

Z cyklu audycji realizowanych według tego samego formatu telewizyjnego do Konkursu zgłoszona może zostać jako materiał konkursowy tylko jedna audycja. Nie dotyczy to  audycji z zakresu publicystyki społecznej oraz audycji interwencyjnych.

  1. Na konkurs audycje należy dostarczyć Organizatorowi w plikach mp4 lub mpg2 na pendrive (jeden pendrive dla wszystkich zgłoszonych audycji).
  2. Do nagrań należy dołączyć metryczkę  stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż metryka składa się z trzech stron i musi zawierać podpisy oraz pieczęć zgłaszającej materiały konkursowe telewizji.

Prosimy również, aby materiały konkursowe były zgłaszane przez podmioty dysponujące aktualną koncesją KRRiT.

Prace przekazywane są wraz z opisem jak wyżej do siedziby PIKE na adres:  00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30 do dnia 7 kwietnia 2020 roku.

Terminy:

  1. przyjmowanie prac – do 7 kwietnia 2020 r.
  2. obrady Komisji Programowej (zakończenie I etapu Konkursu) – do 20 kwietnia 2020 r.
  3. podanie wyników Konkursu i wręczenie nagród – na Wiosennej Konferencji PIKE’2020 w dniu 26 maja 2020 roku w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem.
  4. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

W związku z licznymi zmianami w Regulaminie proszę zapoznać się z tegoroczną wersją Regulaminu Konkursu dla Telewizji Lokalnych

czytaj więcej

17.01.2020 roku UOKiK wydał długo oczekiwaną pozytywną decyzję w sprawie integracji dwóch czołowych polskich firm działających na rynku tvk- Vectry i Multimedia Polska. Kończy to etap badań rynkowych, jakie UOKiK przeprowadził w sprawie tej transakcji, wydając warunkową decyzję łącznie dla 21 lokalizacji, w których zdaniem prezesa UOKiK konkurencja rynkowa mogłaby być zakłócona lub niepełna.

Prezes PIKE Jerzy Straszewski komentując decyzję UOKiK wskazał, iż „powstaje pierwszy polski podmiot o tak wielkiej skali na rynku dostępu do telewizji kablowej i Internetu zarówno w skali polskiej jak i europejskiej”, a dokonującą się integrację nazwał „długo oczekiwaną ze względu na badania rynków lokalnych, ale przełomową dla  perspektyw budowy sieci 5G i rozszerzenia zakresu świadczenia najwyższej jakości usług multimedialnych dla abonentów”. Prezes Jerzy Straszewski zaznaczył, iż „przyniesie to wymierne korzyści całemu rynkowi polskiemu i europejskiemu, gdyż obserwujemy silną konkurencję ze strony nadawców i platform zdelokalizowanych, aby wchodzić na rynek telewizji kablowej, m.in. poprzez platformy OTT”. Jednak główną korzyścią jest powstanie polskiego podmiotu kablowego, oferującego najwyższej jakości usługi oparte o dostęp światłowodowy, doskonale konkurencyjnego wobec innych operatorów telekomunikacyjnych, osiągających podobną skalę abonencką.

Vectra z siedzibą w Gdyni, jest jednym z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej, oferując swoje usługi w blisko 750 miejscowościach. W 2019 posiadała ponad 1 mln abonentów i 22,3% rynku, co dawało jej drugie miejsce pośród wszystkich operatorów kablowych w Polsce. Oferuje abonentom dostęp do ponad 200 cyfrowych programów telewizyjnych w tym 135 w HD i 3 w jakości 4K. W swojej ofercie posiada usługę TV Online, dzięki której udostępnia swoim Klientom bezpłatnie 143 kanały w domu i 129 poza domem – w tym w wersji 4K – na komputerze i urządzeniach mobilnych, również na terenie Unii Europejskiej, w dowolnym miejscu z Internetem. Vectra oferuje także szerokopasmowy dostęp do szybkiego Internetu stacjonarnego, nawet do 2 Gb/s, Internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej typu VoIP oraz telefonii komórkowej. Multimedia Polska, także z siedzibą w Gdyni, pod koniec ubiegłego roku, miała w zasięgu  ponad 1,7 mln gospodarstw domowych i  świadczyła usługi dla blisko 705 tys. abonentów.  Warto przypomnieć, iż była w Polsce pionierem takich usług, jak VOD, PVR czy telewizji w standardzie HD. Zarówno Vectra jak i Multimedia Polska są członkami PIKE od pierwszych chwil działania organizacji branżowej tvk (wcześniej OSOTvK i OIGKK w Zielonej Górze), laureatami Złotej PIKE i innych nagród branżowych a ich właściciele i prezesi od lat zasiadają w ciałach statutowych organizacji. Obie firmy, a w szczególności Vectra, wspomagają całą branżę kablową zarówno finansowo jak i merytorycznie uczestnicząc w wielu projektach realizowanych z ramienia PIKE. Szczególnie należy tu wyróżnić projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, regulacji branży, przyjaznego prawa autorskiego i przeciwdziałania monopolistycznym praktykom nadawców.

„Jest to najlepsza wiadomość dla polskiego rynku tvk w 30-lecie jego powstania, kwitująca wysiłek polskich operatorów kablowych, aby zbudować silne podmioty i podjąć otwartą konkurencję na rynku telekomunikacyjnym z największymi podmiotami europejskimi i światowymi”- podsumował Jerzy Straszewski.

czytaj więcej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej jest jednym ze współorganizatorów 12 Forum Gospodarczego TIME 2020, które odbędzie się w dniach 9-10 marca br. w hotelu Hilton w Warszawie. Forum jest spotkaniem osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego. Dwudniowe obrady skoncentrują się na tematyce rozwoju sieci 5G, przemysłu 4.0 oraz modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zakupu akredytacji!

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

miniony 2019 rok był dla nas intensywnym okresem niosącym wiele zmian, obfitującym w  wydarzenia i prowokującym przemyślenia nad kształtem branży telekomunikacyjnej i medialnej, w  tym branży telewizji kablowej. Przede wszystkim był to rok uroczystego jubileuszu 30-lecia telewizji kablowej w Polsce, co zaznaczyliśmy na konferencjach w Sopocie oraz Jachrance. Poprzez organizację licznych paneli i dyskusji, a także prezentację trzech filmów dokumentalnych i  albumu „30 lat telewizji kablowej w Polsce”, ukazujących nasze początki oraz istotny wkład w polską demokrację i gospodarkę, zaprezentowaliśmy dorobek branży. Nasze obchody uczcili również znamienici Goście z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim na czele, a także przedstawiciele pozostałych ministerstw, regulatorów i liderów rynku mediów i  telekomunikacji. Był to dobry czas, na którym cieniem położyła się strata trzech współtwórców naszej branży, profesora Sławomira Czepielewskiego, Jana Rozpłochowskiego oraz Włodzimierza Lefika. Cześć ich pamięci!

Rok 2019 był również okresem umacniania pozycji Izby na rynku mediów elektronicznych poprzez przewodzenie działaniom i przedsięwzięciom mającym na celu ochronę interesów naszej branży. Mowa tu przede wszystkim o walce o nowy kształt relacji pomiędzy nadawcami a operatorami oraz udziale w pracach legislacyjnych nad poszczególnymi projektami ustaw przygotowujących wprowadzenie technologii 5G. Do zmian mających zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko mediów i telekomunikacji należy zaliczyć także partnerskie stosunki z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i  Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Znajdujemy tam ludzi rozumiejących operatorów, mających wiedzę i doświadczenie regulacyjne, otwartych na kontakty i współpracę.

Sukcesem organizacyjnym i wizerunkowym zakończyły się również wspomniane już konferencje PIKE. Warto w tym miejscu wspomnieć o Forum Telewizji Lokalnych towarzyszącym Konferencji w Sopocie, jak również Forum Operatorów Kablowych Wschód- Zachód towarzyszącym 46. Międzynarodowej Konferencji PIKE w Jachrance. Wymiana poglądów i ustalenia z tych spotkań będą wdrażane w nadchodzącym 2020  roku, tak jak zintensyfikowana działalność na rzecz ochrony i pomocy operatorom kablowym w  sytuacjach kryzysowych. PIKE intensywnie uczestniczy w dyskusjach i debatach nad kwestią otwartego dostępu do Internetu, realizacją megaustawy i przeniesieniem jej zapisów na proces inwestycyjny w sieci 5G, zniesieniem barier inwestycyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego, infrastruktury budynkowej, cyberbezpieczeństwa, jednolitego rynku cyfrowego, nowej dyrektywy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy czy  prawa urbanistyczno- budowlanego. Chciałbym zapewnić, iż każdy operator może liczyć na  merytoryczne wsparcie PIKE we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a cała branża na nieustającą i konsekwentną walkę z bezprawiem.

Nadchodzący 2020 rok stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Dołożymy wszelkich starań, aby im sprostać. Już dzisiaj wspólnie z Prezesem Fundacji PIKSEL Włodzimierzem Zielińskim i całym zespołem organizacyjnym chcemy serdecznie zaprosić na wiosenną Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w  dniach 25-27 maja 2020 roku w Zakopanem. Jestem pewien, że program konferencji spotka się z  zainteresowaniem i czynnym współuczestnictwem osób powiązanych z branżą telekomunikacyjną i  medialną.  Cieszy nas również powstanie w końcówce mijającego roku Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”, która mam nadzieję stanie się partnerem w  relacjach z operatorami, a wymieniona Konferencja będzie dobrym miejscem do rozpoczęcia i  zacieśnienia współpracy.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech kolejny rok będzie dla nas okazją do spotkań, sukcesów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, a także realizacji zamierzonych celów.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu

Polskiej Izby
Komunikacji Elektronicznej

 

 

czytaj więcej