Polska Izba Komunikacji Elektronicznej z niepokojem przygląda się planom obłożenia przedstawicieli mediów, w tym częściowo telekomunikacji, kolejnym podatkiem. Zwracamy uwagę na negatywne, społeczne skutki takiej decyzji. Koszt podatku od działalności reklamowej zostanie ostatecznie poniesiony przez konsumentów. Docelowo może skutkować więc ograniczonym dostępem do treści dla polskiego odbiorcy. Dlatego też, w trosce o realizację swojej obiektywnej misji przekazu informacji, sprzeciwiamy się:

1 . nakładaniu kolejnych, celowych danin, w szczególności pod pozorem walki ze skutkami pandemii COVID-19. Przypominamy, że już w zeszłym roku rozszerzono dotychczas obowiązującą opłatę na PISF o 1,5% przychodu od serwisów wideo na żądanie. Obok uniwersalnego podatku dochodowego i VAT, dostawcy uiszczają także szereg opłat właściwych dla poszczególnych branży. Dokonują też licznych nieodpłatnych świadczeń na rzecz państwa;

2. rozbudowie systemu funduszy celowych. Stawianie w roli poborców i beneficjentów planowanych opłat różnych ad hoc powołanych instytucji prowadzi do braku transparentność i kontroli państwa nad wpłacanymi środkami. Razi także wysokimi kosztami poboru i dystrybucji. Przykład dotacji na rzecz PISF jest tu szczególnie oczywisty, co potwierdzają raporty NIK. Obecny poziom obciążeń podatkowych a przede wszystkim skomplikowanie tego systemu są skrajnie niekorzystne dla gospodarki i w efekcie budżetu Państwa. Pobór i dysponowanie podatkami powinno się odbywać w formie wydatków budżetowych w ramach jawnego i transparentnego budżetu Państwa a nie poprzez system skomplikowanych i często nietransparentnych instytucji para lub pozabudżetowych. Jakiekolwiek inne rozwiązania podatkowe dodatkowo pogarszają pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorców. Płatnikami opłat, takich jak dodatkowa danina na rzecz PISF, w zdecydowanej większości są polskie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że poza tym systemem pozostaje większość przedsiębiorstw zagranicznych.

3. szkodliwej praktyce naliczania obciążeń podatkowych od obrotu. Wysoki poziom konkurencyjności polskiego rynku i łatwość świadczenia usług cyfrowych z zagranicy powoduje, że polskie przedsiębiorstwa na rynku mediów świadczą usługi na granicy rentowności. Łatwo tym samym nawet stosunkowo niewysokim (procentowo) podatkiem doprowadzić do ich bankructwa. Proponowane stawki podatku wielokrotnie przekraczają zyski znacznej części przedsiębiorców.

W podsumowaniu – oczekujemy rezygnacji z dalszych prac nad spornym projektem i przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej nt. funkcjonowania mediów w Polsce.

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu