Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu władz oraz członków izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz branży ICT, w związku z prowadzonymi dalszymi modyfikacjami strategii szczepień przeciwko COVID-19, zwracamy się do Panów Ministrów z apelem o uwzględnienie w dalszych pracach nad harmonogramem szczepień pracowników terenowych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy do szczepień w ramach etapu „I”.

Sieci i usługi telekomunikacyjne odgrywają obecnie kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19. Obsługiwana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktura nabrała w tym czasie strategicznego znaczenia, umożliwiając obywatelom wykonywanie szeregu zadań dnia codziennego w sposób zdalny, m.in. w zakresie pracy, edukacji, działalności urzędów, służby zdrowia itp. Sieci szerokopasmowe stały się składnikiem krytycznej infrastruktury państwa, a operatorzy niezmiennie wykonują powierzone ustawowo działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa obywateli. Także wszelkie władze publiczne wykorzystują środki komunikacji elektronicznej celem bieżącego sprawowania władzy oraz informowania obywateli o aktualnych decyzjach politycznych, w tym dotyczących walki z pandemią COVID-19. Z tego powodu, przedsiębiorcy telekomunikacyjni stoją przed poważnym zadaniem zapewnienia ciągłego, niezakłóconego dostępu do usług i sieci telekomunikacyjnych, co w warunkach panującej pandemii COVID-19 wymaga podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa względem pracowników szczególnie narażonych na kontakt z osobami potencjalnie lub faktycznie zarażonymi. Nasza prośba umotywowana jest nie tylko troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, których istota pracy sprowadza się do osobistych interwencji w miejscach występowania awarii sieci, ale przede wszystkim abonentów. Liczba ludności i gospodarstw domowych korzystających z dostępu do usług telekomunikacyjnych w Polsce stale rośnie. Ostatnie badanie konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2020 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje, że czas pandemii zwiększył intensywność wykorzystania tych usług pośród konsumentów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych (wzrost zapotrzebowania zaobserwowano u 50% klientów indywidualnych oraz 1/3 klientów biznesowych, por. „Raport z badania klientów indywidualnych”, str. 15 oraz „Raport z badania klientów instytucjonalnych”, str. 10). Szczególną grupą użytkowników usług telekomunikacyjnych stanowią seniorzy powyżej 60 roku życia, pośród których co trzecia osoba deklaruje, że jej zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wzrosła w warunkach panującej pandemii (por. „Raport z badania osób w wieku 60 lat i więcej”, str. 12). Dla seniorów, którzy stanowią najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19 grupę wiekową, korzystanie z dostępu do sieci jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że usługi
telekomunikacyjne stanowią jedyny substytut dla osobistych kontaktów międzyludzkich, gwarantujący im pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

Dodatkową okolicznością obciążającą prace przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także wpływającą na szybkość przeprowadzenia czynności serwisowych jest obowiązek uzgodnienia takiej osobistej wizyty serwisowej z odpowiednimi organami i służbami mundurowymi, celem ustalenia danych osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Konieczność dokonywania takich dodatkowych działań organizacyjno-administracyjnych, nierzadko generujących dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców, znacząco wydłużają czas przeprowadzenia sprawnej interwencji. Należy podkreślić, że czynności obejmujące utrzymanie i serwis sieci telekomunikacyjnych dokonywane są nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, ale także w siedzibach firm oraz innych placówkach skupiających liczne grupy osób w jednym miejscu, np. urzędy, szpitale czy domy pomocy społecznej. W takich warunkach ryzyko zarażenia przebywających w zamkniętej przestrzeni osób jest szczególnie wysokie. W związku z tym zaszczepienie pracowników obsługi serwisowej znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i efektywność podejmowanych interwencji, udrożni i przyspieszy proces utrzymania i serwisu sieci zarówno na wolnej przestrzeni jak i w domach abonentów, a co najważniejsze, uwolni użytkowników usług telekomunikacyjnych od obaw o potencjalną możliwość zarażenia się wirusem.

Z aprobatą obserwujemy ostatnio podejmowane działania rządu zmierzające ku zracjonalizowaniu programu szczepień w Polsce w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych dawek szczepionek. Mając na uwadze pojawiające się trudności związane z nieregularnością dostaw oraz ich ograniczoną liczbą, władze podjęły racjonalną decyzję dotyczącą wydłużenia czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Dzięki takiemu działaniu, uwolnione zostaną zarezerwowane dotychczas zasoby, a to z kolei pozwoli, aby kolejne grupy, najbardziej narażone na ekspozycję na wirusa i ciężki przebieg choroby, będą mogły z nich skorzystać wcześniej niż było to początkowo przewidziane i uzyskać ochronę. Tym samym, mając nadzieję na przychylne rozważenie powyżej przedstawionych argumentów, liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie naszej prośby oraz uwzględnienie pracowników przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w dalszych modyfikacjach programu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, uprawniające ich do przyjęcia szczepionki w grupie priorytetowej.
Mając na uwadze powagę sytuacji, jako uprawnieni do reprezentacji Prezesi izb gospodarczych sektora telekomunikacyjnego, wyrażamy gotowość udzielenia dalszego wsparcia oraz udzielenia dalszych wyjaśnień do przekazanego apelu, jak też dalsze pełne współdziałanie w procesie szczepienia obywateli.