Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (Pke) oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (wPke) mają na celu uchylenie obowiązujących przepisów w Prawie telekomunikacyjnym (Pt). Nowa ustawa została przygotowana również w związku z koniecznością wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej – Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE).

To znacząca rewolucja na rynku usług łączności elektronicznej, dlatego wprowadzane zmiany w ustawie oraz w innych aktach normatywnych będą wymagały pełnej transparentności.

PIKE wspólnie z innymi Izbami gospodarczymi przedstawiła postulaty zmian do obu projektów.

Najważniejsze uwagi do projektu ustawy Pke:

 • sprzeciwiamy się zwiększeniu opłat administracyjnych związanych z działalnością telekomunikacyjną;
 • dążymy do zapewnienia polskim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prawa dokonywania zmian warunków umów abonenckich (w tym podwyżek) na takich zasadach, jakie są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Zwracamy także uwagę na to, że działania UOKiK uniemożliwiły branży dostosowywanie cen usług do ciągłego wzrostu kosztów;
 • nie zgadzamy się na obniżenie wysokości odszkodowań za bezpodstawne zerwanie umów terminowych przez abonentów, co stanowi nieuzasadnioną dyskryminację rynku telekomunikacyjnego względem innych branż;
 • zwracamy uwagę na brak uzasadnienia dla wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w sprzedaży usług telekomunikacyjnych w systemie door2door. Szczególnie, że od ubiegłego roku obowiązują przepisy chroniące konsumentów w niniejszym zakresie, tj. dotyczą wszystkich produktów i usług;
 • nie akceptujemy ingerencji w strukturę dokumentów abonenckich poprzez narzucanie przedsiębiorcom możliwości przedstawiania ogólnych warunków umownych wyłącznie w dwóch dokumentach;
 • dążymy do jak najszerszego i zgodnego z EKŁE zliberalizowania wymogów względem indywidualnie negocjowanych umów zawieranych z abonentami B2B;
 • zależy nam na ograniczeniu wymogów w zakresie dostarczania abonentom narzędzia do monitorowania zużycia usługi i wyczerpania pakietów, które w ściślejszej interpretacji mogą wymagać przebudowy systemów bilingowych telefonii stacjonarnej;
 • kwestionujemy zaostrzenie zasad poboru płatności za usługi zewnętrznych podmiotów (tj. ubezpieczenia czy subskrypcje), które są doliczane do rachunku jako tzw. UFOR (usług fakultatywnego obciążania rachunku);
 • wnosimy o wycofanie się z wykraczających poza wymagania EKŁE obowiązków w zakresie zwrotu niewykorzystanych środków pre-paid;
 • nalegamy na szereg uszczegółowień i zmian redakcyjnych, których wprowadzenie usunie zbędne wątpliwości i ułatwi stosowanie przyszłych przepisów.

Najważniejsze uwagi do projektu ustawy wPke:

 • rekomendujemy racjonalizację zasad vacatio legis ustawy. W szczególności postulujemy nad wydłużeniem okresu przejściowego dla zakazu zawierania umów abonenckich na okres dłuższy niż 24 miesiące. Zasadne byłoby również skrócenie vacatio legis dotyczącego możliwości stosowania nowych metod weryfikacji abonenta (np. za pomocą aplikacji mObywatel). Ich użytkowanie nie jest obowiązkowe, ale ułatwiłoby przedsiębiorcom zawieranie umów na odległość;
 • proponujemy wzmocnienie egzekwowania obecnych obowiązków deweloperów poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających skuteczniejsze wykonywanie ich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie wyposażania budynku w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną;
 • apelujemy o uproszczenie raportowania przebiegu sieci. Wskazujemy na nadmiarowość obowiązku raportowania przebiegu linii kablowych oraz na skutki rozszerzenia obowiązku raportowania z budynków na obiekty budowlane.
 • Postulujemy o ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Proponujemy szereg rozwiązań, których przyjęcie pozwoli znacznieułatwić rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie dostępu do dróg publicznych, do nieruchomości oraz zasad korzystania z energii elektrycznej w budynkach.

Warto zauważyć, że już w wyniku poprzednio prowadzonych działań, z projektu ustawy usunięto przepisy LexPilot oraz kontrowersyjne zmiany w zakresie art. 30 megaustawy.

Jesteśmy gotowi na dalszy dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu doskonalenia przepisów regulujących ramy prawne funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w najbliższych latach.