Blog

Operatorzy stają w obronie abonentów telewizji kablowej i satelitarnej i sprzeciwiają się podwójnemu naliczaniu tantiem od reemitowania w projekcie ustawy o prawie autorskim – apel do Senatorów RP

Polskie izby gospodarcze i organizacje zrzeszające przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego apelują do Senatorów RP o zmianę ustawy o prawie autorskim (druk senacki nr 111). Sejmowe poprawki narzucają podwójne opłaty od reemitowania, co obciąży zarówno przedsiębiorców, jak i abonentów.

Przedsiębiorcy wzywają do wykreślenia kontrowersyjnego punktu z ustawy, aby uniknąć podwójnych kosztów dla abonentów i zagwarantować, że artyści otrzymają należne wynagrodzenia z już zbieranych opłat.

czytaj więcej

Dodatkowe tantiemy za reemitowanie? Oświadczenie izb gospodarczych zrzeszających mikro, małych i średnich przedsiębiorców w sprawie nietransparentnego sposobu procedowania zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zagrażających polskim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wspólnie z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej, Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Związkiem Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowych opłat za reemitowanie w procedowanej nowelizacji prawa autorskiego. Poprawka ta jest sprzeczna z prawem unijnym i nie była skonsultowana z rynkiem. Nie jest też wspierana przez wszystkie środowiska reprezentujące twórców. Również rząd wyraził wobec niej negatywną opinię. Poprawka została przyjęta przewagą jednego głosu na zamkniętym posiedzeniu komisji, przy nieobecności kilkunastu posłów i bez udziału strony społecznej. Obecny był jedynie lobbysta OZZ aktorów.

Wprowadzona zmiana w art. 70 ust. 2[1] ustawy o Prawie Autorskim będzie miała znaczące konsekwencje finansowe dla operatorów, choć nie została poddana wymaganej dla projektów rządowych Ocenie Skutków Regulacji. Po kilku dniach jest natomiast poddawana kolejnemu czytaniu w Sejmie, co budzi poważne obawy branży w zakresie transparentności procesu legislacyjnego.

Apelujemy o pilne zgłoszenie i przyjęcie przez Sejm poprawki, która przywróci brzmienie tego przepisu co najmniej do kształtu zaproponowanego przez rząd w pierwotnej wersji.

Należy jednak pamiętać, że prawo autorskie wymaga kompleksowej reformy, o którą PIKE od lat zabiega. Zmianie powinny ulec zwłaszcza relacje z OZZ, tak aby użytkownik miał pewność nabycia wszystkich praw w drodze jednej umowy z prawomocnie zatwierdzoną stawką wynagrodzeń, liczoną od rzeczywiście uzyskiwanych korzyści z eksploatacji praw.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami w mediach:

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-tantiemy-nie-tylko-z-internetu-ale-i-reemisji-poslowie-chyba,nId,7598765

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/operatorzy-kablowi-oburzeni-wprowadzeniem-tantiem-z-reemisji

https://www.telko.in/izby-przeciwko-wzrostowi-oplat-dla-ozz

czytaj więcej

W dniu 17 czerwca 2024 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o ABW oraz AW. Projekt ustawy związany jest z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym.

W ramach konsultacji społecznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniło stanowiska Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, aby nie wprowadzać obowiązku usuwania z Internetu treści o charakterze terrorystycznym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Do realizacji pozostać ma obowiązek przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie blokowania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym oraz treści związanych z prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa szpiegostwa, jeśli nie jest możliwe usunięcie tych danych przez dostawcę usług świadczonych drogą elektroniczną. Działanie to ma być podejmowane co do zasady w odpowiedzi na postanowienie sądu, na pisemny wniosek Szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

Należy zauważyć, że jest to kolejna w naszym prawie regulacja blokowania dostępu do treści w Internecie. W porównaniu do dotychczasowych regulacji, posiada ona dość poważne obwarowania w zakresie jej wykorzystania. Niestety, nie jest ona spójna z innymi regulacjami co do zakresu obowiązku blokowania dostępu, terminologii i procedury, co może skomplikować wykonywanie tego obowiązku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

czytaj więcej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) na wniosek Izb, w tym Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), zdecydował się nie wprowadzać zmian w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Dotyczy to przede wszystkim Badania odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data).

Podczas spotkań i uzgodnień, przedstawiciele PIKE argumentowali, że obowiązkowy udział przedsiębiorców telekomunikacyjnych w tym badaniu w latach 2024 i 2025 jest niezasadny i technicznie niemożliwy do realizacji. GUS przychylił się do tego stanowiska, rezygnując z wprowadzenia zmian na rok 2024.

Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące programu badań statystycznych na rok 2025, gdzie również rozważane są podobne zmiany.

Decyzja GUS dotycząca bieżącego roku daje nadzieję na wycofanie się ze zmian także w roku 2025.

czytaj więcej

Dziś Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała nad projektem ustawy wdrażającej unijne dyrektywy.

Wśród licznych przedstawionych stanowisk swój głos zabrała także Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Wyraziliśmy zrozumienie dla postulatów twórców – korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych wymaga wynagrodzenia.

Wypunktowaliśmy jednak problemy, które może wywołać nieprzemyślana regulacja. Uważamy, że gwarancje obecne na polach wyświetlanie i odtwarzanie, powinny zostać wprowadzone także na polach reemitowanie i VOD. Należy wyznaczyć jedną OZZ, a wynagrodzenie powinna określać wspólna tabela wynagrodzeń. Niewłaściwe byłoby natomiast ustanawianie dodatkowych tantiem od reemisji – oznaczałoby to bowiem wielokrotne pobieranie wynagrodzeń od tych samych środków, przekazywanych przez reemitentów nadawcom.

Należy także pamiętać o tym, że rynek reemisji jest już jednym z najmocniej obciążonych na rzecz OZZ.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją stanowiska PIKE.

czytaj więcej

 

W dniach 27-28 maja 2024 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie odbyło się największe branżowe wydarzenie w kraju zorganizowane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej oraz Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, przy współudziale Fundacji – Fundusz Telewizji Lokalnych.

Program tegorocznego spotkania był poświęcony kluczowym zagadnieniom z zakresu zmian oraz przyszłości mediów elektronicznych w Polsce. Swój udział potwierdzili czołowi liderzy branży telekomunikacyjnej i mediów – operatorzy, nadawcy programów telewizyjnych, dostawcy infrastruktury sieci TVK – a także wybitni eksperci oraz przedstawiciele organów administracji publicznej.

1 DZIEŃ KONFERENCJI
Konferencję uroczyście otworzył Krzysztof Gawkowski (Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji) wspólnie z Bogdanem Łagą (Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej) oraz Patrycją Gołos (Prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej).

W swoim wystąpieniu Minister Gawkowski podkreślił kluczową rolę transformacji cyfrowej w rozwoju naszego kraju. Zaznaczył, że inicjatywy, takie jak PKE i EKŁE mają nie tylko przyspieszyć proces digitalizacji, ale także uczynić z Polski lidera w dziedzinie gospodarki cyfrowej w Europie. Nowa ustawa o KSC, która koncentruje się na ochronie danych obywateli i infrastrukturze krytycznej, jest z kolei odpowiedzią na rosnące zagrożenia cyfrowe. Minister wskazał, że inwestycje w cyberbezpieczeństwo są niezbędne, aby sprostać tym wyzwaniom. Jedynie współpraca wszystkich sektorów oraz całego społeczeństwa pozwoli osiągnąć ambitne cele związane z cyfryzacją i stworzyć nowoczesną, bezpieczną Polskę – tymi słowami Krzysztof Gawkowski zakończył swoje przemówienie.

Kilkunastu wystawców zaprezentowało nowości technologiczne, a także bogatą ofertę kanałów tematycznych. Uczestnicy mieli okazję posłuchać ciekawych prelekcji i uczestniczyć w wielu różnorodnych panelach dyskusyjnych.

Jedną z cieszących się dużą popularnością debatą była opłacalność inwestycji szerokopasmowych moderowana przez Łukasza Deca (Redaktor Prowadzący TELKO.in). W gronie ekspertów znaleźli się wybitni specjaliści: Marta Wojciechowska (Prezeska Zarządu Fiberhost), Andrzej Abramczuk (Prezes Zarządu Netia), Małgorzata Zakrzewska (Dyrektor Pionu Spraw Korporacyjnych P4, Członek Executive Committee), Tomasz Żurański (Członek Rady Nadzorczej Vectra), Magdalena Russyan (Członek Zarządu ds. Operacyjnych Światłowód Inwestycje), Michał Banasiuk (COO Polski Światłowód Otwarty) oraz Leszek Lis (Członek Zarządu ds. Operacyjnych Cellnex). Paneliści zgodnie podkreślili, że jedynie szczera, otwarta dyskusja o wyzwaniach, a także o przyszłości branży może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne, które będą miały potencjał znacząco przekształcić obecny krajobraz telekomunikacji i mediów oraz przyspieszyć rozwój infrastruktury cyfrowej.

Bartłomiej Pejo (Przewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii), Grzegorz Czwordon (Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji), Tomasz Bator (Dyrektor Departamentu Regulacji w UKE), Eliza Pogorzelska (Dyrektor Biura Projektów Sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w CPPC) wspólnie z Wojciechem Dziomdziorą (Radca Prawny Fundacji Open Allies) oraz Maciejem Jankowskim (Adwokat w Kancelarii Prawnej Media) podkreślili konieczność harmonizacji regulacji i standardów raportowania, co w konsekwencji uprości realizację projektów finansowanych z KPO/FERC, a także wzmocni współpracę międzyinstytucjonalną.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać kolejnej, ważnej dyskusji na temat PKE oraz rozporządzeń związanych z ustawą. Tomasz Opolski (Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji) deklarował, między innymi, gotowość do potencjalnych rozmów z UOKiK w kwestii zmian umów abonenckich i klauzul modyfikacyjnych, jeśli tylko Urząd wyrazi chęć podjęcia tych ważnych działań dla przyszłości polskiego sektora telekomunikacyjnego.

Konsekwencje wdrożenia nowych regulacji w ramach ustawy o KSC omówili Marcin Wysocki (Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji) oraz Adam Marczyński (Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK). Przedstawili również najlepsze praktyki, które mogą pomóc organizacjom w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych.

O polityce sztucznej inteligencji debatowali Piotr Mieczkowski (Członek Zarządu European AI Forum) i Grzegorz Napieralski (Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Regulacji Prawnych dot. Algorytmów Cyfrowych oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii). Podkreślili jej istotne znaczenie dla przyszłości edukacji, bezpieczeństwa dzieci w sieci, wsparcia dla rodzimych firm technologicznych, cyfryzacji, a także cyberbezpieczeństwa. Wykorzystując polski potencjał społeczno-edukacyjny możemy zostać liderem w rozwoju oraz innowacji AI w Europie.

Nie zabrakło również rozmów na temat nowej ustawy medialnej, która według ekspertów może znacząco wpłynąć na kształtowanie przyszłości rynku medialnego w Polsce. Witold Graboś (Ekspert Rynku) wspólnie z Dariuszem Dąbskim (Prezes Zarządu Telewizji Puls), Witoldem Kołodziejskim (Doradca Przewodniczącego KRRiT), Maciejem Wróblem (Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Mediów i Polityki Audiowizualnej) oraz Janem Dworakiem (Ekspert Rynku) debatowali także nad rolą mediów publicznych i prywatnych, możliwymi źródłami finansowania niezależnych mediów publicznych oraz wyzwaniami legislacyjnymi, z jakimi mierzy się branża. Podjęto także bardzo ważny temat koncesjonowanych telewizji lokalnych i zapewnienia im stałego źródła finansowania z budżetu państwa. To dla nich ogromna szansa na zyskanie stabilności, zdobycia nowych narzędzi w nierównej rywalizacji rynkowej, kontynuowanie nieprzerwanych działań na rzecz lokalnej demokracji oraz codziennego życia mieszkańców.

 

2 DZIEŃ KONFERENCJI
Po porannym biegu operatorów, uczestnicy mieli okazję dołączyć do Śniadania Liderów. O poranku rozmawiano nad wejściem do Polski globalnej platformy streamingowej Max oraz jej wpływu na lokalny rynek i widza. Wśród gości pojawiły się takie osobistości jak Ewa Drzyzga (prezenterka telewizyjna), Agnieszka Dygant (aktorka teatralna, serialowa i filmowa), Malwina Wędzikowska (prezenterka telewizyjna, stylistka, scenografka i kostiumografka), Piotr Trojan (aktor, scenarzysta i reżyser), Krzysztof Czeczot (aktor) czy Marek Rudziński (dziennikarz i komentator sportowy), którzy wspólnie rozważali, jakie zmiany przyniesie globalizacja mediów strumieniowych.

Kolejne prelekcje skupiły się na równie ważnych zagadnieniach z obszaru badań i rozwoju. Marlena Kondrat (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej) analizowała potrzeby pokoleniowe w kontekście konsumpcji mediów, a Maja Kurzelewska (Dyrektor Wydziału Badań Deklaratywnych w KIM) zaprezentowała wyniki badań zasięgów telewizji lokalnych za 2023 rok.

Z kolei Patryk Pallus (Redaktor Naczelny Wirtualnemedia.pl) oraz Lucyna Koba (Prezes Zarządu Nielsen Media) przedstawili najnowsze dane dotyczące oglądalności, niezależnie od platformy, ekranu i lokalizacji. Wnioski z dotychczasowych dyskusji przyniosły cenne spostrzeżenia oraz rzuciły światło na przyszłe trendy w konsumpcji mediów, które podsumowała Dorota Żurkowska (Członkini Zarządu & Group Senior Vice President – Revenue w Warner Bros. Discovery).

Kolejny blok tematyczny koncentrował się na współpracy operatorów z organizacjami zbiorowego zarządzania. Wojciech Szymczak (Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Media) wspólnie z Maciejem Piechocińskim (Prezes Zarządu Inea) podkreślili istotę transparentności działań OZZ, a także jasne zasady rozliczeń z operatorami. Osiągnięcie porozumienia na drodze dialogu będzie miało kluczowe znaczenie w zapewnieniu przewidywalności i stabilności w prowadzeniu biznesu.
O wyzwaniach związanych z tantiemami od internetu rozmawiały Patrycja Gołos (Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL) oraz Teresa Wierzbowska (Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan). Główne problemy, które zostały zidentyfikowane to brak odpowiednich regulacji prawnych, a także nierównomierna dystrybucja środków między krajowymi, a zagranicznymi twórcami. Możliwym rozwiązaniem byłoby powołanie dedykowanej organizacji do redystrybucji środków i dialogu z operatorami. Pozostaje również kwestia określenia maksymalnych progów kwotowych za udostępnianie treści oraz zwiększenie wpływów z tantiem dla lokalnych artystów. Dyskusje w wyraźny sposób podkreślają duże znaczenie dialogu i współpracy w tworzeniu stabilnych, przewidywalnych warunków dla polskiego rynku kreatywnego.

W drugiej połowie dnia, odbyła się ciekawa prezentacja na temat ochrony systemów przed atakami DDoS prowadzona przez Piotra Śmietankę (Senior Network Engineer CCIE z Network Expert) i Polata Ayerdena (Regional Sales Manager Turkey & Poland z A10 Networks). Zwrócili uwagę na rosnące zagrożenia cybernetyczne i konieczność strategicznej ochrony. Dyskusje na temat nowoczesnych technologii i innowacji w dobie AI, które prowadzili Tomasz Strozek (Engagement Director Merapar), Szymon Karbowski (Prezes Zarządu StreamVX), Przemysław Frasunek (Członek Zarządu Redge Technologies), Piotr Marzec (Business Development Manager Google Cloud Poland), Krzysztof Marciniak (Dyrektor Rozwoju Biznesu IBPM) potwierdziły natomiast, jak ważne jest ciągłe adaptowanie się do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyfrowego w obliczu postępu technologicznego oraz automatyzacji.

Dowiedzieliśmy się również, jak ważna jest strategia rozwoju mediów publicznych dla utrzymania wysokiej jakości treści oraz ich dostępności dla szerokiej publiczności. Sławomir Zieliński (Dyrektor Programowy TVP) omówił rolę i misję, którą pełnią w społeczeństwie, a także wyzwania, jakie stoją przed telewizją w erze cyfryzacji.

Panel prowadzony przez Polę Hempowicz (Founder & CEO Content Monarchy) i Katarzynę Drogowską (Head of AVOD Streaming & Player Editorial Director TVN Warner Bros. Discovery) skoncentrował się na potencjale FAST w transformacji dystrybucji oraz monetyzacji treści w Polsce. Panelistki omówiły możliwości, jakie oferują te kanały w zakresie zwiększenia dostępności kontentu i generowania nowych źródeł przychodów, co może znacząco zrewolucjonizować nasz rynek medialny.

W kolejnym panelu poświęconym wsparciu dla sektora audiowizualnego Michał Sznajder (dziennikarz i prowadzący), Ewa Puszczyńska (Producentka Extreme Emotions) oraz Joanna Kulig (aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna) dyskutowali o strategiach zachęcania producentów do tworzenia treści w Polsce. Poruszono między innymi kwestie atrakcyjnych programów wsparcia, infrastruktury, a także korzyści płynących z produkcji lokalnej, które mogą przyciągnąć międzynarodowych twórców do naszego kraju.
Aleksandra Chmielewska (TV Product Manager) i Emil Pawłowski (Chief Strategic Partnerships Officer) z Gemius w panelu o zarządzaniu powierzchnią reklamową w ciekawy sposób przedstawili, jak wykorzystanie danych może zwiększyć efektywność działań reklamowych. Omówili nowoczesne narzędzia analityczne, które pozwalają na precyzyjne targetowanie i optymalizację kampanii reklamowych, co przekłada się na lepsze wyniki oraz większe zyski.

Wydarzenie zakończyła żywiołowa debata na temat konwergencji mediów i współpracy z operatorami, moderowana przez Jacka Kobierzyckiego (Dyrektor Zarządzający TOYA). Eksperci, wśród których znaleźli się Michał Walewski (Dyrektor Dystrybucji Warner Bros. Discovery w Polsce), Małgorzata Seck (Wiceprezes Zarządu ds. Programowych Canal+ Polska), Michał Winnicki (Członek Rady Nadzorczej MWE Networks), Michał Stefański (Head of Sellside Partnerships CEE Google) i Jacek Koskowski (Dyrektor Generalny Sprzedaży i Dystrybucji Kino Polska) poruszyli temat przyszłości współpracy w branży, a także nowych modeli dystrybucji i monetyzacji kontentu.

GALA PIKE
Kulminacyjnym momentem naszej konferencji w Sopocie była uroczysta Gala, na której ogłoszono Laureatów Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”. W kategorii Moja Mała Ojczyzna zwyciężyli Eugeniusz Pryczkowski, Daniel Zaputowicz i Monika Wejer za „Skarby Kaszub-Nadole” (Twoja Telewizja Morska). Wyróżnienia otrzymali Tomasz Janczar i Paulina Michałek-Komorowska za „Wielkopolska Travel” (TV ASTA) oraz Marta Nowicka-Bujak za „Śladem Mikołaja Kopernika” (TV Toruń).

W kategorii News nagrodę zdobył Dariusz Kwaśny za „Kołowrotek” (TV Jawor), a wyróżnienia przyznano Paulinie Szczepaniak za „102-latka na motoparalotni” (TV Proart) i Darii Zawadzkiej za „Zabetonowane auto” (TV Toya).

W kategorii Zwyczajnie Niezwyczajni triumfowała Agnieszka Kledzik za „Wciąż jestem kobietą. Nawet bez piersi” (TV ASTA), a wyróżnienia trafiły do rąk Kariny Labudy i Marka Trybańskiego za „Zbudował obserwatorium nocnego nieba” (Twoja Telewizja Morska) oraz Bogdana Miszczaka za „Loret-leśnik z charakterem” (TV Obiektyw).

W ostatniej kategorii konkursowej Społecznie Wrażliwi główną nagrodę otrzymał Jacek Szuba za „Zobacz mnie! Ne wybrałem sobie autyzmu, jestem wyjątkowy jak ty!” (TV Słupsk). Wyróżnienia wręczono Mariuszowi Konopce za „Nadużywanie e–mediów wśród dzieci, to realny problem” (TV Horyzont) oraz Adamowi i Pawłowi Pachura za „Szpital dla jeży w Kłodzku” (TV Sudety).

Diamentowy Kryształowy Ekran przyznano TV Toya za szczególne osiągnięcia w ostatniej dekadzie Konkursu. Dodatkowe wyróżnienia trafiły do TV Piotrków za nieustające dążenie do celu oraz TV Obiektyw za produkcję cyklu fabularyzowanych dokumentów „Polscy Wizjonerzy”.

Wielkie gratulacje należą się wszystkim tegorocznym Zwycięzcom i Wyróżnionym za niezwykle inspirujące historie, a podziękowania dla Jury za wnikliwą analizę oraz ocenę nadesłanych materiałów konkursowych.

Wieczorna Gala była wyjątkową okazją do podziękowania Jerzemu Straszewskiemu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój oraz promocję Izby. Za ten szczególny wkład, przyznano mu tytuł Honorowego Prezesa Zarządu PIKE, co spotkało się z gorącymi owacjami i wzruszającymi chwilami.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Żółta Febra, który zapewnił energetyczne zakończenie tego wyjątkowego wieczoru.

TO DOPIERO POCZĄTEK
Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej w Sopocie była niezwykle udanym wydarzeniem, które nie tylko dostarczyło wielu inspiracji, ale również stworzyło przestrzeń do nawiązywania cennych kontaktów i wspólnego wyznaczania kierunków rozwoju branży komunikacji elektronicznej w Polsce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za zbudowanie wyjątkowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Już teraz serdecznie zapraszamy na 51. Międzynarodową Konferencję i Wystawę PIKE, która odbędzie się w dniach 7-8 października w Toruniu.
Nie może Was zabraknąć!

czytaj więcej

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” oraz Fundację – Fundusz Telewizji Lokalnych.

Konkurs adresowany jest do nadawców programów telewizji lokalnych i regionalnych posiadających aktualną koncesję na nadawanie programu oraz będących jednocześnie członkami PIKE.

Jubileuszowa Edycja Konkursu składa się z 4 kategorii:

Moja Mała Ojczyzna – dowolna forma dziennikarska związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami oraz inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności.

News – pojedynczy materiał informacyjny o lokalnych inicjatywach i wydarzeniach.

Zwyczajnie Niezwyczajni – reportaż lub krótka forma telewizyjna o wyjątkowych osobach, które inspirują swoją pasją i determinacją.

Społecznie wrażliwi – kreatywne spoty reklamowe promujące bezpieczeństwo, pozytywne wartości społeczne i lokalny patriotyzm.

Na prace czekamy do 5 kwietnia 2024 roku.

Finał Konkursu odbędzie się podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i XII Forum Telewizji Lokalnych w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 27-28 maja 2024 roku.

Serdecznie zachęcamy do twórczej ekspresji lokalnej tożsamości w tegorocznej edycji wydarzenia.

czytaj więcej
Iwona Śledzińska-Katarasińska

Wczoraj po długiej walce z chorobą zmarła Iwona Śledzińska- Katarasińska, Przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, sprawująca mandat poselski nieprzerwanie od 1991 roku.

„Odeszła parlamentarzystka w pełni zaangażowana w obronę wolności słowa. Współtwórczyni polskiego ładu medialnego, oddana sprawie operatorów kablowych i telewizji lokalnych. Przez ponad 30 lat prowadziła partnerski dialog z naszym środowiskiem, dostrzegając istotną rolę telewizji kablowych w budowaniu wolnych mediów”
– powiedział Prezes PIKE Jerzy Straszewski.

„Była naszą Przyjaciółką na dobre i na złe, znakomitą mówczynią i aktywną panelistką podczas dorocznych konferencji branżowych Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Niezwykle ceniliśmy ją za odwagę oraz za moc, którą wykazywała w głoszeniu niepopularnych poglądów, mimo swojej subtelności fizycznej”
– dodał Prezes Fundacji PIKSEL Włodzimierz Zieliński.

Bliskim przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu. Całym sercem jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej i Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

czytaj więcej